ພິເສດສະຫນອງແນວພັນຕົ້ນຫມາກໄມ້ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ແກ່ນຢາ, ດອກເບ້ຍດອກໄມ້ ແລະ ບໍລິການດ້ານກະສິກໍາ.

ການກໍ່ສ້າງອາຄານ

ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 35kv

By : quantrihazo 102 Views 13/04/2023

Nội dung đang cập nhật ....

ເບິ່ງອີກດ້ວຍ

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ

By : quantrihazo 178 Views 13/04/2023

Nội dung đang cập nhật ....

ເບິ່ງອີກດ້ວຍ

ການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ

By : quantrihazo 126 Views 13/04/2023

Nội dung đang cập nhật ....

ເບິ່ງອີກດ້ວຍ

ການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ

By : quantrihazo 104 Views 13/04/2023

Nội dung đang cập nhật ....

ເບິ່ງອີກດ້ວຍ

ການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ພາຍໃຕ້35kv

By : quantrihazo 94 Views 13/04/2023

Nội dung đang cập nhật ....

ເບິ່ງອີກດ້ວຍ
Đóng menu